Caravandelen.nl

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 maart 2015 

Een (sta)caravan verhuren of huren is alleen mogelijk als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

Artikel 1. Aansprakelijkheid.


De dienstverlening van Caravandelen.nl bestaat uit het aanbieden van een platform waarmee huur en verhuur van caravans tussen particulieren mogelijk wordt maakt. Caravandelen.nl is als partij niet betrokken bij de daadwerkelijke totstandkoming van de (huur)overeenkomst tussen degene die een caravan verhuurt en degene die een caravan huurt.

Alhoewel Caravandelen.nl zorgvuldig de gegevens van verhuurders en huurders bekijkt is zij nimmer aansprakelijk te stellen voor enige schade in welke vorm dan ook verband houdende met het gebruik van haar diensten. Ingeval van vermoedelijke oplichting aan de verhuurders of de huurders kant stelt Caravandelen.nl het op prijs als zij hierover zo snel mogelijk wordt ingelicht teneinde gebruikers uit te kunnen sluiten van de site.


Artikel 2. Caravan aanmelden.

Als u uw caravan aanmeldt doe dit dan zo zorgvuldig mogelijk zodat potentiële huurders een juiste keuze kunnen maken.

Maak goede foto's, óók van de binnenkant, vul alle gegevens zo juist mogelijk in en vink de juiste opties aan.

In de omschrijving kunt u een wervende tekst plaatsen, en de camping noemen als u een  caravan met staanplaats verhuurt. 

U kunt uw caravan alleen aanmelden als deze aan alle technische en wettelijke eisen voldoet en geschikt is om er een fijne vakantie mee te hebben. Door uw caravan aan te melden verklaart u tevens dat u de rechtmatige eigenaar bent, er geen (dreigend) beslag op rust en u de vrije beschikking hebt om hem aan derden te verhuren.

Uw aanmelding loopt één jaar en wordtdaarna automatisch beëindigd. Een maand voor het verstrijken ontvangt u van ons bericht met de vraag of u de aanmelding voor een jaar wilt verlengen. U zit dus nergens aan vast.Artikel 3. Huuraanvragen ontvangen.

Caravandelen.nl investeert veel in promotie van haar website maar kan het aantal huuraanvragen die u als eigenaar ontvangt niet garanderen. De huuraanvragen worden door de mailserver van Caravandelen.nl aan u gezonden.

Wij controleren elke huuraanvraag op inhoud. U bent zo tevens beschermd tegen spam.

Uw gegevens zoals adres en mailadres zijn bij een aanvraag voor de huurder niet zichtbaar tenzij u ze in de omschrijving heeft vermeld. Als u mailt naar de huurder is uw emailadres wel zichtbaar. Als u liever met huurder via een apart emailadres communiceert maak dan een (tijdelijk) emailadres aan op bijvoorbeeld gmail of hotmail. 

Artikel 4. Aangaan huurovereenkomst.


Als verhuurder en verhuurder het met elkaar eens worden maakt men de huurovereenkomst op. U kunt bij ons per mail een standaard huurovereenkomst opvragen.     

Artikel 5. Betaling.


Betaling van huurder aan verhuurder van huur, borg en wat er eventueel nog meer afgesproken is geschiedt tussen partijen onderling en op een manier die men met elkaar afspreekt. Caravandelen.nl is hier geen partij in.


Artikel 6. Klachten over verhuurders of huurders, misleiding.

Als Caravandelen.nl een klacht ontvangt over een verhuurder of huurder onderzoekt zij deze klacht voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt en neemt zij zonodig gepaste maatregelen.

Caravandelen.nl spant zich in om beschrijvingen van caravans die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan derden te verwijderen, aan te passen of te blokkeren. Caravandelen.nl spant zich in om verhuurders en huurders te wijzen op mogelijke misleiding. 


Artikel 7. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast. Een maand voordat de nieuwe versie van kracht is, wordt deze op Caravandelen.nl gepubliceerd. Als u de gewijzigde algemene voorwaarden niet wilt accepteren dan kunt u ons hierover een mail sturen. U mag dan geen gebruik meer maken van de site.


Artikel 8. Overig.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.